Organisation of Aware Saviours In Society

Of the Students, For the Students, By the Students

Flying Colours

flying colours group

 

Aditya Mahadik
Aditya Mahadik

Aditya Singh

Amit Mandaliya

Anthiya Lopes

Ashish Sharma
         

Joylisa Dmello

Priya Jain

Priya Kumar
 
Rishit Parekh
 
Rithik Sharma
         

Ruth Dmello

Shivam Ghosh

Smayan Bose

Utsav Makvana